LW Bogdanka rozwiązał rezerwę na roszczenia ZUS w wys. 22,7 mln zł

Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą odwołania Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) od decyzji ZUS w kwestii ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zatem korzystny dla spółki wyrok stał się prawomocny i roszczenie zostało ostatecznie odrzucone, podała spółka. Na tej podstawie i po ustaleniu wpływu oraz rodzaju w/w zdarzenia po dniu bilansowym na śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy zarząd spółki podjął decyzję o rozwiązaniu tej rezerwy w całości, tj. w kwocie 22,7 mln zł (16,4 mln zł – kwota główna, 6,3 mln zł – odsetki). …Zobacz więcej